Svenska 2 plannering

Uppgifter för Svenska 2

Klicka på en av länkarna för detaljerade instruktioner.


* Utredande text

* Grammatik

* Litteraturepoker

* Dystopier

* Debattinlägg

* Argumenterande talE

C

A

Var testas detta?

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. 

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.

Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. 

Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.

Eleven har viss åhörarkontakt. 

Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven har god åhörarkontakt.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.

Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.


Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.


Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.


Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Utredande text

1. Läs igenom följande:

* PowerPoint om språkriktighet.

* PowerPoint om formellt skrivande.2. Titta på ett exempel:

* Exempel på utredande uppsats.

Du kan också använda det som mall.3. Läs igenom instruktionerna:

Du ska skriva en utredande uppsats om språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 


  Förslag på källor:

  https://svenskaspraket.si.se/spraksituationen-i-sverige/

  https://www.norden.org/sv/information/de-nordiska-spraken


  Du bör försöka hitta fler tillförlitliga källor när du söker information till din uppsats. Glöm inte att ange din källa!

             

  Håll dig inom cirka 700 – 2000 ord

  För att få ett E ska din uppsats innehålla referenser till andra källor, ha en tydligt urskiljbar disposition och innehålla goda formuleringar och ha med följande:

  För att få ett C ska din uppsats innehålla referenser till andra källor, vara väldisponerad, innehålla klart och varierat språk med goda formuleringar och ha med följande:

  För att få ett A ska din uppsats innehålla referenser till andra källor, vara väldisponerad, språket ska vara träffsäkert, klart och varierat med goda formuleringar och ha med följande:

  Syfte

  Syfte

  Syfte

  Översiktlig redogörelse för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden

  Utförlig redogörelse för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden

  Utförlig och nyanserad redogörelse för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden

  Sammanfattning

  Sammanfattning

  Sammanfattning

  Källförteckning

  Källförteckning

  Källförteckning


  Grammatik

  Titta på klippen för att lära dig om svensk grammatik och läs texten för att få en fördjupad förståelse.

  När du känner att du förstår kan du göra övningen.

  När du sedan känner att du är redo ska du få ett prov av din lärare, så att du kan visa vad du kan.

  1: Titta

  2: Läs

  Du kan ladda ner dokumentet här.


  3: Testa vad du kan

  Ladda ner övningen här.

  Se facit här.


  Gick det bra? Kontakta din lärare för att boka in ett prov!

  Annars får du plugga lite mer...


  Litteraturepoker

  Här finner du all information du behöver för uppgiften: Litteraturhistoria - tidslinje


  Din uppgift är att skriva en utredande text där du redogör för två olika litteraturhistoriska epoker och vad som kännetecknar dem. Detta ska du göra med hjälp av två texter (en text från varje epok). I den utredande textens ska du använda litteraturvetenskapliga begrepp (det finns en lista) samt ge stöd för din tolkning genom citat eller andra belägg från texterna.

   

  Hur ser man på texten att den är skriven just under den epok som du har valt? Varför skrev man som man gjorde under den epoken? Vad hade hänt i samhället som gjorde att författarna ändrade sitt sätt att skriva?  Exempel på hur din text kan se ut:


  1. Syfte

  Ex: Jag ska undersöka vad som kännetecknar till exempel romantiken och realismen. Sedan ska jag analysera hur texten X och Y passar in i dessa genrer, utifrån tema, motiv, liknelser och metaforer.

   

   

  2. Bakgrund där du presenterar nödvändig information som ska ligga till grund för din analys.

  Ex: Romantiken var från början… och kännetecknades av… Ett vanligt motiv är…
  Realismen var från början… och  kännetecknades  av… Ett vanligt motiv  är…

   

  3. Analys där du utförligt analyserar din text med relevanta litteraturvetenskapliga begrepp.

  Ex: Det första jag slogs av när jag läste X var att motivet X, som ofta förekommer i litteratur under Romantiken, är mycket tydligt i boken. Det kan man tydlig se i följande citat: ”Xxxxx xx xxxx xxxxx…”.

   

  4. Sammanfattning där du sammanfattar dina analyser och vad du själv drar för slutsatser om texterna.


  Dystopier

  Mer info kommer snart...

  Debattartikel

  Titta på det här klippet om retorik innan du börjar skriva din debattartikel. Fundera på vilken sorts argument du använder i din debattartikel.  Följ instruktionerna på läxhjälp.nu: klicka här!

  När du väljer ämne, tänk på att du kommer att hålla ett tal om samma ämne i nästa uppgift.


  Lämna in uppgiften till din lärare.

  Argumenterande tal

  Du ska omvanda din debattartikel till ett talmanus.


  Du ska använda någon sorts presentationstekniskt hjälpmedel till ditt tal. Det kan vara en Powerpoint, annat digitalt hjälpmedel, eller så kan du till exempel skriva/rita på tavlan eller hålla upp något som passar till ditt tal.


  Tänk på etos, patos och logos.

   

  Talet ska ha en intresseväckande inledning (exordium), en bakgrund (narratio), själva argumentationen (argumentatio), bemötande av motargument (refutatio) och en sammanfattande och intressant avslutning (conclusio) som knyter samman ditt tal.


  Talet ska vara 3-5 minuter långt.